WebQuiz Bollenteelt - Bollenteelt in Nederland (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende van de bollenteelt in Nederland? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat is B4?

  Een nieuwe onderzoeksinstantie die is ontstaan uit PPO, LTO en de NVWA.
  Een telersvereniging die tulpenbollen teelt
  Bond van BloembollenBemiddelingsBureaus

 

2. Waarvoor staat de afkorting PPO in PPO Bloembollen?

  Plant Promotie en Onderzoek
  Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  Premie voor Praktijkonderzoek en Onderwijs

 

3. Wat hebben de volgende drie organisaties gemeen?

 

  Alle organisaties hebben een eigen veilingsite op het internet
  Alle organisaties zijn opleidingsinstituten
  Alle organisaties zijn vertegenwoordigers voor de ondernemers in een eigen regio

 

4. Hoe kun je nagaan wat de eigenschappen van een tulp zijn?

  De eigenschappen worden beschreven in het assortimentsonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het gebruikswaardeonderzoek tulp.
  De eigenschappen worden beschreven in het houdbaarheidsonderzoek tulp.

 

5. Ieder jaar wordt in januari de CNB Midwinterflora gehouden. Wat is het doel van de Midwinterflora?

  Grootgroenbedrijven kunnen hier contacten leggen voor de levering van bollen voor plantsoenen en andere terreinen.
  Veredelaars kunnen hier hun producten showen aan andere telers
  Veredelaars kunnen hier hun producten showen aan consumenten

 

6. Wat doet deze organisatie?

naktuinbouw
  Naktuinbouw regelt de CAO voor kwekers
  Naktuinbouw keurt kwekerijgewassen
  Naktuinbouw geeft cursussen biologische gewasbescherming

 

7. Waarvoor staat de afkorting KAVB?

  Koninklijke Agrarische Vertegenwoordiging in de Bollencultuur
  Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur
  Katholieke Agrarische Vakbond voor Bloembollencultuur

 

8. Wat is de hoofdtaak van de BKD?

  Het keuren van bloembollen
  Het verzorgen van afzetmarkten binnen en buiten de EU
  Het leggen van contacten tussen bollentelers en het ministerie van EL&I

 

9. Wat is de AI voor organisatie?

  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

10. Wat is de Blgg voor organisatie?

  De Blgg is een afdeling van Wageningen Universiteit die de bodem onderzoekt op bodemleven.
  De afkorting Blgg staat voor Boomkwekerij Les Groep Gewas en bodem.
  De Blgg neemt onder andere bodemmonsters en onderzoekt deze op aanwezige meststoffen.

 

11. Wat is de belangrijkste taak van het IBC?

  Het verzorgen van nieuwe afzetmarkten voor bloembollen in Nederland
  Het verzorgen van de promotie van bloembollen wereldwijd
  Het uitgeven van publicaties over werken in de bollensector

 

12. Waar staat de afkorting NVWA voor?

  Nationale Volks en Wegen Autoriteit
  Nationale Verantwoording van Wetten bij Agrarische ondernemers
  Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

 

13. Sinds juli 2010 is het ministerie van LNV overgegaan in achtereenvolgens het ministerie van EL&I en nu naar EZ. Waarvoor staat de afkorting EZ?

  Economie en Zorg
  Economische Zaken
  Ecologische Zaken

 

14. Wat is LTO Nederland voor organisatie?

  LTO Nederland staat voor Landbouw Toeleverings Organisatie Nederland. LTO is een brancheorganisatie voor toeleveringsbedrijven in de land- en tuinbouwsector.
  LTO Nederland staat voor Land en Tuinbouw Organisatie Nederland. LTO is een belangenbehartigingsorganisatie voor de gehele agrarische sector in Nederland.
  LTO Nederland staat voor Leveringsvoorwaarden Tuinbouw Ondernemers Nederland. LTO is een handelsorganisatie voor de tuinbouw die zorgdraagt voor het opstellen van handelsvoorwaarden.

 

15. Wat is een Greenport?

  Een Greenport is een soort bedrijventerrein waarbij een teeltbedrijf, transportbedrijf en veiling zijn samengevoegd in één gebouw.
  Een Greenport is een gebied waarin teeltbedrijven, toeleveranciers, handelsbedrijven, etc. samengevoegd zijn.
  Een Greenport is een aparte opleiding specifiek gericht op MBO-4 leerlingen richting tuinbouw.