WebQuiz Personeelsbeleid in de bollenteelt (niveau 3/4) - Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van personeelsbeleid in de bollenteeltsector?

 

Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat is het SNA-keurmerk?

  Een keurmerk voor uitzendbureaus die personeel leveren aan tuinbouwbedrijven.
  Een keurmerk voor arbeidsongeschiktheidsregelingen voor medewerkers in de tuinbouw.
  Een keurmerk voor goedkoper personeel in de tuinbouw.

 

2. Een scholier heeft examen gedaan op MBO-3 niveau. De scholier met dit diploma heet nu ...

  Assistent medewerker
  Vakbekwaam medewerker
  Kaderfunctionaris

 

3. Een kweker kon niet snel genoeg aan arbeidskrachten komen en heeft nu drie illegale werknemers aan het werk. Wat is de boete die de kweker krijgt als de arbeidsinspectie de illegale werknemers ontdekt?

  € 12.000
  € 24.000
  € 36.000

 

4. Als je ziek wordt tijdens je werk, hoe lang krijg je dan je volledige loon doorbetaald (als je onder de Cao Open Teelten valt)?

  3 maanden.
  12 maanden.
  6 maanden.

 

5. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.
  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.

 

6. Stel, je hebt als kweker een langdurig werkloze in dienst genomen. Je bent tevreden over hem en je wilt hem gaan opleiden. Je bent aangesloten bij de CAO en Colland. Welke bewering is juist?

  De opleiding kan deels worden vergoed via subsidie
  Je vraagt je nieuwe werknemer om met iets minder salaris genoegen te nemen zodat de opleiding kan worden betaald
  Je bent als ondernemer verplicht om de opleiding voor eigen rekening te nemen

 

7. Waarvoor staat de afkorting BOL bij opleidingen?

  Beroeps Opleidende Leerweg
  Basis Onderzoekers Leerondersteuning
  Beroeps Ondersteunende Leerweg

 

8. Welke organisatie zorgt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van cursuskosten bij werknemers?

  Aequor
  AOC's
  Colland

 

9. Wat is de AI voor organisatie?

  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.
  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.

 

10. Waarvoor staat de afkorting EVC en wat kun je ermee?

  EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via EVC-procedures kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat.
  EVC staat voor Eerste Verenigings Coöperatie. Dit was de eerste vakbond voor medewerkers in de agrarische sector.
  EVC staat voor Ergonomische Voorlichtings Combinatie. Deze organisatie kijkt naar de veiligheid op de werkvloer richting beroepsziekten en brengt advies uit aan ondernemers.

 

11. Kun je een asielzoeker aannemen als tijdelijke arbeidskracht?

  Ja dat kan. Je moet voor de asielzoeker een tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  Ja dat kan. De asielzoeker moet zelf een tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  Nee, dat kan niet.

 

12. LTO Nederland en EURES/UWV WERKbedrijf hebben de website www.seasonalworks.nl opgestart. Met deze website kan een ondernemer...

  snel seizoenswerkers zoeken uit alleen Nederland
  snel seizoenswerkers zoeken uit alle EU-landen
  snel bekijken waar de goedkoopste seizoenswerkers vandaan gehaald kunnen worden

 

13. Wat doet de Stigas?

  Stigas adviseert werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren over gezond en veilig werken.
  Stigas adviseert ondernemers in de agrarische en groene sectoren over zorgverzekeringen en pensioenen.
  Stigas adviseert werknemers over CAO-onderhandelingen met werkgeversbonden.

 

14. Waarvoor staat de naam Colland en wat doet de organisatie?

  Collectief, Land- en Tuinbouw in Holland, deze organisatie zorgt onder andere voor zorgverzekeringen, pensioenen, arbeidsmarktbeleid en veiligheid
  Coöperatieve Organisatie Holland, deze organisatie zorgt voor een gezamenlijke arbeidspool voor werklozen die in de agrarische sector willen werken.
  Centrale Onderwijsondersteuning Holland, deze organisatie ondersteunt de agrarische sector bij onderwijsvraagstukken.

 

15. Waarvoor staat de afkorting CAO?

  Centrale Agrarische Ondernemingsraad
  Combinatie Arbo en Onderneming
  Collectieve arbeidsovereenkomst