Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio
Gewijzigd op 29 november 2010. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
Regio's Nederland
Onderwerpen Perioden 2009 2010*
Tuinbouw open grond Oppervlakte Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal are 2356229 2324222
Aantal bedrijven Bloembollen en -knollen Bloembollen en -knollen, totaal aantal 1798 1676
Tuinbouw overig Oppervlakte, hoeveelheid Bollenbroei Hyacintenbroei 1000 stuks 82282 91236
Narcissenbroei 1000 kg 3306 3486
Tulpenbroei 1000 stuks 1201066 1373666
Aantal bedrijven Bollenbroei Bollenbroei, totaal aantal 652 651
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-12-2010
Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, regio

INHOUDSOPGAVE

1. Toelichting
2. Definities en verklaring van symbolen
3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen
4. Bronnen en methoden
5. Meer informatie

1.TOELICHTING

Deze tabel bevat gegevens op regioniveau over grondgebruik,
akkerbouw, tuinbouw, grasland, graasdieren en hokdieren.
Voor alle onderwerpen wordt zowel het telgegeven (oppervlakte, aantal
dieren), als het bijbehorend aantal bedrijven gepresenteerd.

De gegevens voor deze tabel komen uit de landbouwtelling. De
landbouwtelling maakt deel uit van de gecombineerde opgave, die door het
ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie gebruikt wordt voor
onder meer de uitvoering van het landbouwbeleid en handhaving van de
Meststoffenwet.

De peildatum voor het aantal dieren is 1 april; de peildatum voor de
gewassen is 15 mei. De ondergrens voor opname van bedrijven in de
publicatie van de landbouwtelling is 3000 euro SO (Standaard Opbrengst).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009

Status van de cijfers:
De cijfers over 2009 zijn definitief; de cijfers over 2010 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2010: dit is een nieuwe tabel.

Met ingang van 2010 zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen van kracht.
De belangrijkste wijziging is de overgang naar een nieuwe norm voor de
economische omvang van bedrijven en een nieuwe bedrijfstypering.

Tot en met 2009 werd de economische omvang van agrarische bedrijven
uitgedrukt in NGE (Nederlandse Grootte-Eenheid); met ingang van 2010 wordt
dit vervangen door SO (Standaard Opbrengst). De ondergrens voor publicatie
in de Landbouwtelling wijzigt hierdoor van 3 nge in 3000 SO.

Voor volgtijdelijke vergelijkbaarheid zijn de gegevens van 2009 herberekend
op basis van SO.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december verschijnen de voorlopige cijfers van het lopende jaar. De
definitieve cijfers komen 3 maanden later.

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN

Definities:

SO: Standaard Opbrengst.
Een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van agrarische
bedrijven, gebaseerd op de opbrengst die gemiddeld op jaarbasis per gewas
of diercategorie wordt behaald.
Per gewas en diercategorie worden SO-normen vastgesteld, deze zijn
gebaseerd op gemiddelde waarden over een periode van vijf jaar, en worden
om de drie jaar geactualiseerd.
De SO van een bedrijf is de som van de totale SO van alle gewassen en
dieren.
SO wordt uitgedrukt in euro's.

Lbg: Landbouwgebied.
Landbouwkundige onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Deze
indeling is in 1991 door de toenmalige Adviescommissie Landbouwstatistieken
vastgesteld.
Een landbouwgebied is een samenvoeging van aan elkaar grenzende gemeenten,
binnen eenzelfde provincie. Daarbij zijn gemeenten gegroepeerd
met (zoveel mogelijk) gelijksoortige typen van landbouwbedrijven.
Nederland telt 66 landbouwgebieden.

Lgr: Groep van landbouwgebieden.
Landbouwkundige onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Deze
indeling is in 1991 door de toenmalige Adviescommissie Landbouwstatistieken
vastgesteld.
Een groep van landbouwgebieden is een samenvoeging van landbouwgebieden.
Nederland telt 66 landbouwgebieden en 14 groepen van landbouwgebieden.

Verklaring van de in de tabel gebruikte symbolen:

niets (blank) : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. : gegevens ontbreken
x : geheim
- : nihil
0 (0,0) : het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid

* : voorlopige cijfers
** : nader voorlopige cijfers

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN

Meer informatie over voorgaande jaren op regionaal niveau:
Landbouw; gegevens per regio 2000-2009.
Landbouw; gegevens per gemeente 1980-2000.

NB: Wanneer er ingrijpende inhoudelijke wijzigingen zijn opgetreden wordt
voor de vergelijkbaarheid een aantal jaren herberekend (teruglegging). Het
laatste jaar van de teruglegging wordt dan volgens beide werkwijzen
gepubliceerd. Dit is het geval voor 2000 en 2009.

Meer informatie over SO en de nieuwe bedrijfstypering:
SO en NSO-typering.

4. BRONNEN EN METHODEN

De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij:
Landbouwtelling.5. MEER INFORMATIE

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright © Centraal Bureau voor de Statistiek

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de
markt.
Tuinbouw overig
Tuinbouw overig omvat de teelten waarvoor geen grond wordt gebruikt
(paddenstoelenteelt, bollenbroei, witloftrek).
Bollenbroei
Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van
bolgewassen om vervroegde bloei te krijgen.
Bollenbroei
Bollenbroei is het (door toevoegen van warmte) sneller laten groeien van
bolgewassen om vervroegde bloei te krijgen.