Bollenteelt in Nederland - niveau 3/4

1. Opdracht: De organisatiestructuur in de bollenteelt

Rondom een bollenteeltbedrijf zijn een groot aantal organisaties actief. De belangrijkste belangenbehartigers zijn de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en Anthos (de Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten). De KAVB en Anthos zorgen samen dat de afzet van bollenteeltproducten zo goed mogelijk verloopt.

 

LTO Nederland is de belangenbehartiger voor de gehele land- en tuinbouwsector. Het Productschap Tuinbouw is als belangenbehartiger voor alle tuinbouwketens gericht op het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw wereldwijd. Het Productschap (PT) heeft een sectorcommissie Bloembollen.

Zoek op de website van de KAVB welke taken deze organisatie allemaal uitvoert.

 

Een andere organisatie die belangrijk is voor de bollenteelt is de BKD.

Zoek op wat de BKD voor organisatie is en wat de taken zijn van deze organisatie

 

Een belangrijke taak is ook het promoten van de producten.

Wat betekent de afkorting IBC en welke taken voert IBC uit?
Wie betaalt de activiteiten van IBC?

 

Ook in de afzet van de bollen is een organisatie actief, de Hobaho. De Hobaho heeft zich gespecialiseerd in een aantal taken.

Welke taken kan de Hobaho uitvoeren?

 

Tot slot is er ook nog de organisatie CNB.

Wat betekent de afkorting CNB en welke taken voert de CNB uit?

 

 

 

2. Opdracht: De bollenteelt van boven bekeken

luchtfoto Het centrum voor de bollenteelt in Nederland bevindt zich in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Dat wil niet zeggen dat er op andere plaatsen in Nederland geen bollen worden geteeld. Zo zijn er onder andere gebieden in de Noordoostpolder of zelfs in Drenthe waar bloembollen worden geteeld. Zie voor meer gedetailleerde cijfers per provincie de tabel: Ontwikkeling concentratie bloembollenteelt, 2000-2008.

 

Klik op de luchtfoto hierboven en kom in Google Maps. Er zijn merktekens gezet bij twee bollenteeltgebieden. Doe nu het volgende:

 

Beantwoord dan de volgende vragen.

Welke verschillen zie je tussen het bollenteeltgebied Duin- en Bollenstreek en het gebied in de Noordoostpolder?
Bedenk nu zelf hoe deze verschillen tot stand kunnen zijn gekomen.

 

Ga nogmaals naar de tabel Ontwikkeling concentratie bloembollenteelt, 2000-2008.

Welk percentage van de bollentelers in 2008 zat geconcentreerd in bepaalde regio's
Is het areaal aan verspreide teelt in de Flevopolder groter of kleiner dan het areaal aan geconcentreerde teelt in de bollenstreek?
In welke gebieden is het areaal aan bollenteelt tussen 2000 en 2008 gestegen en in welke gebieden gedaald?

 

Onderzoekers hebben een vergelijking gemaakt van de grootte van tuinbouwbedrijven in de verschillende tuinbouwsectoren. Opvallend is dat in de bollenteelt veel meer grote bedrijven zijn dan in andere opengrondstuinbouwsectoren.

 

Bron: LEI

 

Bekijk bovenstaande grafiek. Welk deel van de bollenteeltbedrijven is groter dan 15 hectare (maak een schatting op 10% nauwkeurig)?

Welk deel van de grond wordt beteeld door bollenteeltbedrijven groter dan 15 hectare (maak een schatting op 10% nauwkeurig)?
Bedenk hoe het zou kunnen waarom de kleine bollenteeltbedrijven ook een goede boterham kunnen verdienen.

 

 

3. Opdracht: Veranderingen in de omvang van de bollenteelt

De Nederlandse bloembollen- en bolbloemensector bestaat uit meer dan 2.000 bedrijven die zich bezighouden met de veredeling, teelt, broeierij en export van bloembollen.

 

Bekijk nu de volgende website met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op deze site is een klein stukje gefilterd uit de Landbouwtelling van 2010. Bekijk en analyseer de site goed en beantwoord de volgende vragen.

Met hoeveel % is het totale aantal genoemde bedrijven in de bollensector afgenomen van 2009 naar 2010?
Is het areaal per bollenteeltbedrijf gedaald of gestegen?
Bedenk een aantal mogelijke redenen voor deze verandering in het areaal per bedrijf.

 

Kijk ook eens apart naar de bollenbroei en het aantal bedrijven in het schema.

Wat kun je hier zeggen over het aantal bedrijven en de hoeveelheid bollen die worden gebroeid
Zoek op internet op of deze tendens alleen geldt voor de bollensector of ook voor andere sectoren als glastuinbouw, boomteelt en akkerbouw.

 

 

4. Opdracht: De bollenteeltketen

In de figuur hiernaast zie je een overzicht van de productieketen in de bollenteelt.
Beschrijf de weg die een product kan doorlopen om na opkweek via een veiling uiteindelijk als bloembol in de tuin of als snijbloem op de vaas van een consument te belanden. Gebruik je eigen woorden.

 

Rondom de keten zijn allerlei organisaties van belang. Zet de volgende organisaties rondom het schema op je antwoordenformulier en geef met een pijl aan op welke plek(ken) in de keten zij de meeste invloed hebben.

 
 • Anthos
 • DLV Plant
 • NVWA (Plantenziektekundige Dienst)
 • PPO Bollen
 • Hobaho
 • IBC
 • Waterschap
 • Productschap Tuinbouw
 • BKD
 • KAVB
 • Tuinbranche Nederland
 • LTO Nederland
 • CNB

 

 

5. Opdracht: Toekomstmuziek

Bekijk de volgende film van narcissenteler en -veredelaar Jaap Leenen. Hij vertelt over hoe hij de toekomst van de bollenteelt ziet.

 

Welke twee kanten gaat het op volgens de heer Leenen?
Welke kant qua teelt zou jij gaan kiezen en waarom?

 

 

6. Opdracht: Het belang van samenwerking en de Greenports

De Nederlandse bollenteeltsector heeft zich door de jaren heen altijd onderscheiden door vier belangrijke factoren: vakmanschap, handelsgeest, organisatie en assortiment. Van groot belang is ook de bereidheid tot gezamenlijke promotie en onderzoek. Als alle telers meebetalen kunnen zaken voordelig en groot worden aangepakt, en daarmee kunnen Nederlandse bedrijven goed concurreren met het buitenland.

Bollentelers hebben zich ook altijd dicht bij elkaar gevestigd in bepaalde gebieden.

Wat zijn de voordelen van vlakbij andere telers zitten? Noem minimaal 4 voordelen.
Wat kunnen nadelen zijn, noem er minimaal 2.

 

In Nederland worden in de tuinbouw vijf Greenports ontwikkeld. In een greenport vinden we teeltbedrijven, veilingen, handelsbedrijven, tuinbouwtoeleveranciers en instellingen voor vakonderwijs (AOC's) bij elkaar. Vaak zijn er ook veredelaars en vermeerderaars van planten en zaden te vinden. Het doel van de samenwerking is ook om van de overheid meer ruimte te krijgen om zich te ontwikkelen in de komende jaren.

Greenport Duin- en Bollenstreek is vooral bekend op het gebied van bollenteelt. In de andere greenports worden vooral de belangen van boomkwekers en glastuinbouw behartigd.

 

 

Kijk in het dossier Greenports op AgriHolland. Welke echte greenports zijn er in de tuinbouw?
Kijk op de site van Greenport Duin- en Bollenstreek. Wat zijn de doelstellingen van de Greenport?
Naast dat de Greenport Duin- en Bollenstreek uniek is vanwege de bollenteelt, heeft deze Greenport een uniek cluster in het leven geroepen dat alleen speelt in dit gebied. Wat is dat cluster?
Hoe kan het cluster uit de vorige vraag bijdragen aan een betere situatie voor de bollenteelt?

 

 

 

7. Opdracht: Promotie via Keukenhof en Floriade 2022

Om de tien jaar wordt de Floriade georganiseerd. Dit is een enorme tuinbouwtentoonstelling. In 2012 werd de Floriade georganiseerd in Venlo. Voor het jaar 2022 is bekend gemaakt dat de Floriade zal worden gehouden in Almere. Allerlei organisaties en tuinbouwbedrijven zullen zich presenteren. Er komen ruim 2 miljoen mensen, uit vele landen. Het is een mooie gelegenheid om te laten zien welke bijzondere technieken en producten bedrijven te bieden hebben. Zie voor meer informatie de website van de Floriade.
Voor welke bollenteeltbedrijven denk je dat het zinvol is om zich te presenteren?

 

Voor de Floriade 2012 had de organisatie 5 thema’s gekozen:

 

Stel je voor dat jij een bollenteeltbedrijf hebt dat zich op de Floriade wil presenteren met een nieuw soort teeltsysteem waarbij al het afval dat vrijkomt hergebruikt kan worden voor andere doeleinden. Je hebt dat ontwikkeld samen met Wageningen Universiteit. Onder welk thema zou jij je willen presenteren en beschrijf wat je zou willen laten zien.

 

Bekijk nu ook onderstaande promotiefilm over de keukenhof.

Keukenhof

 

Bedenk op welke manieren jij de producten van je stagebedrijf zou kunnen promoten op de keukenhof en evt. Floriade.

 

 

 

8. Opdracht: Groenweb Vraagbaak

Op de website Bloembollenweb.nl kun je veel informatie vinden over de sector.

Wat is het doel van deze website en voor welke doelgroepen bevat deze site interessante informatie?

 

groenweb

 

In de Uitgebreide Kennisbank op deze site kan je veel nuttige informatie vinden. Bekijk de kennisbank en beantwoord de volgende vragen:

Onder welke CAO valt de bollenteelt?
Welke keurmerken kunnen toegekend worden in de bollenteelt?
Naar welke organisatie moet je gaan wanneer er een geschil is tussen twee bedrijven over transacties in de bloembollensector?

 

Meer informatie over de CAO voor de bollenteelt is te vinden in de webquest personeelsbeleid.

 

9. Opdracht: Onderzoek in de bollenteelt

Een aantal organisaties in de sector draagt zorg voor het onderzoek dat in de tuinbouw plaatsvindt. Eén van die organisaties is Wageningen UR Glastuinbouw. Het onderzoek in de bollenteelt wordt uitgevoerd door een onderdeel van Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Bloembollen).

Zoek op waar de afkorting 'UR' voor staat in Wageningen UR Glastuinbouw.

 

PPO Bloembollen voert het onderzoek uit. Er zijn echter andere organisaties die de opdracht geven voor het onderzoek. De opdracht kan bijvoorbeeld worden gegeven door het Productschap Tuinbouw, het ministerie van EL&I of door bedrijven.

Schrijf in je eigen woorden op waarom onderzoek belangrijk kan zijn voor tuinders.

 

 

10. Opdracht: Test je kennis

Weet je genoeg van de bollenteelt in Nederland? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

 

11. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................