WebQuiz Personeelsbeleid in de bollenteelt (niveau 3/4) - Test je kennis

 

 

Wat weet jij al van personeelsbeleid in de bollenteeltsector?

 

Er is hierover heel veel informatie op internet. Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Wat is de AI voor organisatie?

  De Agrarische Inspectie zorgt voor naleving van de regels op het gebied van gewasbescherming, bemesting en veiligheid
  De Arbeidsinspectie zorgt er onder andere voor dat regels op het gebied van veiligheid op de werkvloer worden nageleefd.
  De Arbo-Integratie kan zorgen voor buitenlandse werknemers als een teler daarom vraagt.

 

2. Bij welke bedrijven is het in dienst hebben van een BHV'er (bedrijfshulpverlener) verplicht?

  Bij alle bedrijven met een werkgever en 1 of meerdere werknemers.
  Als er geen medewerkers zijn met een EHBO-diploma.
  Bij alle bedrijven met meer dan 15 medewerkers.

 

3. Wat doet de Stigas?

  Stigas adviseert ondernemers in de agrarische en groene sectoren over zorgverzekeringen en pensioenen.
  Stigas adviseert werknemers over CAO-onderhandelingen met werkgeversbonden.
  Stigas adviseert werkgevers en werknemers in de agrarische en groene sectoren over gezond en veilig werken.

 

4. Kun je een asielzoeker aannemen als tijdelijke arbeidskracht?

  Nee, dat kan niet.
  Ja dat kan. Je moet voor de asielzoeker een tewerkstellingsvergunning aanvragen.
  Ja dat kan. De asielzoeker moet zelf een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

 

5. Een scholier heeft examen gedaan op MBO-3 niveau. De scholier met dit diploma heet nu ...

  Assistent medewerker
  Kaderfunctionaris
  Vakbekwaam medewerker

 

6. Een kweker kon niet snel genoeg aan arbeidskrachten komen en heeft nu drie illegale werknemers aan het werk. Wat is de boete die de kweker krijgt als de arbeidsinspectie de illegale werknemers ontdekt?

  € 12.000
  € 24.000
  € 36.000

 

7. Als je ziek wordt tijdens je werk, hoe lang krijg je dan je volledige loon doorbetaald (als je onder de Cao Open Teelten valt)?

  12 maanden.
  3 maanden.
  6 maanden.

 

8. Waarvoor staat de afkorting EVC en wat kun je ermee?

  EVC staat voor Ergonomische Voorlichtings Combinatie. Deze organisatie kijkt naar de veiligheid op de werkvloer richting beroepsziekten en brengt advies uit aan ondernemers.
  EVC staat voor Eerste Verenigings Coöperatie. Dit was de eerste vakbond voor medewerkers in de agrarische sector.
  EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Via EVC-procedures kunnen mensen kennis en ervaring officieel laten erkennen en vast laten leggen in een Ervaringscertificaat.

 

9. Wat is het SNA-keurmerk?

  Een keurmerk voor arbeidsongeschiktheidsregelingen voor medewerkers in de tuinbouw.
  Een keurmerk voor goedkoper personeel in de tuinbouw.
  Een keurmerk voor uitzendbureaus die personeel leveren aan tuinbouwbedrijven.

 

10. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor uw gezondheid. Bij welke winterse temperatuur is het niet meer verantwoord om te werken?

  Een precieze minimumtemperatuur is niet vermeld. De werkgever moet maatregelen nemen om gezondheidsklachten te voorkomen, zoals geïsoleerde werkkleding en extra rustpauzes in een verwarmde ruimte.
  Bij een temperatuur van -10 graden mag buiten niet meer gewerkt worden. De werkgever laat dit bepalen door een onafhankelijke commissie.
  Volgens het Arbobesluit mag bij een temperatuur van -5 graden buiten niet meer gewerkt worden. De werkgever meet dit met een speciale buitenthermometer.

 

11. Wat is een ZZP'er (Zelfstandige Zonder Personeel)?

  Iemand die als werknemer via een uitzendbureau wordt aangenomen.
  Iemand die niet in dienst is maar zich laat inhuren voor het doen van een klus.
  Iemand die zich heel zelfstandig gedraagt op zijn werk.

 

12. Voor het laten werken van bepaalde buitenlandse werknemers moet een zogenaamde TWV worden aangevraagd. Wat houdt dat in?

  Voor alle werknemers die uit landen buiten Europa komen moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.
  Voor alle werknemers die uit landen buiten Nederland komen moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.
  Voor werknemers die uit landen van buiten de EU komen (en Bulgarije en Roemenië) moet een tewerkstellingvergunning worden aangevraagd door de ondernemer.

 

13. Stel, je hebt als kweker een langdurig werkloze in dienst genomen. Je bent tevreden over hem en je wilt hem gaan opleiden. Je bent aangesloten bij de CAO en Colland. Welke bewering is juist?

  Je vraagt je nieuwe werknemer om met iets minder salaris genoegen te nemen zodat de opleiding kan worden betaald
  Je bent als ondernemer verplicht om de opleiding voor eigen rekening te nemen
  De opleiding kan deels worden vergoed via subsidie

 

14. LTO Nederland en EURES/UWV WERKbedrijf hebben de website www.seasonalworks.nl opgestart. Met deze website kan een ondernemer...

  snel seizoenswerkers zoeken uit alle EU-landen
  snel seizoenswerkers zoeken uit alleen Nederland
  snel bekijken waar de goedkoopste seizoenswerkers vandaan gehaald kunnen worden

 

15. Waarvoor staat de afkorting BOL bij opleidingen?

  Beroeps Opleidende Leerweg
  Beroeps Ondersteunende Leerweg
  Basis Onderzoekers Leerondersteuning